Capitolo 141 “Sul Narciso” da Herbář di Pietro Andrea Mattioli, nella traduzione in lingua ceca di Tadeáš Hájek z Hájku, pubblicato a Praga nell’anno 1562.

Trascritto e tradotto dal volume stampato con caratteri gotici nell'anno 1596, custodito dalla Biblioteca Statale ed Universitaria della Bassa Sassonia (Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek) a Göttingen (Germania) nel Reparto dei Manoscritti e Stampe Rare (Abteilung für Handschriften und seltene Drucke), codice (Signatur): 2 BOT  I, 1640 RARA.

L’autore del presente sito desidera ringraziare la Biblioteca per il permesso alla pubblicazione e in particolare la Signora Bärbel Mund, custode delle stampe rare, che ha scelto le corrispondenti pagine dall’opera.     (vedi traduzione)

 

Kapitola 141 “O Narcisu”Herbáře, který zveřejnil autor Pietro Andrea Mattioli v Praze roku 1562 v překladu Tadeáše Hájka z Hájku.

Přepsáno co nejpřesněji ze svazku tištěného švabachem v roce 1596, uchovávaném ve Státní a universitní knihovně (Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek, Abteilung für Handschriften und seltene Drucke) v Göttingenu pod číslem (Signatur): 2 BOT I, 1640 RARA.

Autor těchto internetových stránek vyslovuje svůj dík Knihovně a zvláště pí. Bärbel Mund, zodpovědné za vzácné tisky, za vyhledání příslušných stran a povolení jejich zveřejnění.

 

Chapter 141 "About the Daffodil" from Herbář by Pietro Andrea Mattioli, in the translation into the Czech language by Tadeáš Hájek z Hájku, published in Prague in the year 1562.

Transcribed and translated from the volume in gothic print of 1596, preserved at The State- and University Library of Lower Saxony (Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek) in Göttingen (Germany) in the Department of Manuscripts and Rare Books (Abteilung für Handschriften und seltene Drucke), code (Signatur): 2 BOT  I, 1640 RARA.

The author of this internet site would like to thank the Library for the permission to publish the chapter and especially Mrs. Bärbel Mund who chose the corresponding pages in the volume.                                         (see English translation)

   

O Narcyssku aneb Narcyssowé růžičce. Kap. CXLI

Rozdíl a Spůsob.

Njekteřij za to magij, žeby swrchuwypsaný Ocun Colchicum, Wisenzeitlosen, o němž gsme v kapitole 82. psali, měl býti Narcissus Theophrasti, a na podzym geg gmenugj Colchicum, Německy Zeitlosen. Měsíce pak Února aneb z Gara Narcissi florem, Německy Hornungsblum, gakoby řekl Únorový květ. Giní zase die weisse Hornungsblum, (kteréž gest prawé Leucojum Theophrasti) wykládagj Narcissum. Sice ani Stařj ani Nowj Skribanti w spisých swých nesrovnávagj se de Narcissis, a gedenkaždý chce mjti swé Narcissos.  Toho my na ten čas zanechagjce, popatřjme na Dioscoridis Narcissum, kterýž tak to wypisuge:  Narcissus má listj gako Ossleych, než tenssj, menssj a wyssj. Prut prázdný bez listj, nad pjd' wyssj, s bjlými kwěty, kteřjž vprostřed magj žluté pupeny. Gsau také někteřj Narcysowé s brunátnými kwěty. Kořen má okrauhlý gako Cybule, wnitř bjlý. Semeno černé, dlauhé, w tlessřkách obdlaužných zawřené. Narcyssus neylepssj roste na wýsokých horách, libě wonj. Ginj magj těžkau wůni, gako Cžesnek. My gsme ted' troge Narcissos wystawili, gakž reysowánj vkazuge: wssickni nesau bjlé kwěty, ačkoli někdy y žlutj a brunátnj se nacházegj.

O welmi mnohých Narcissis mělo by se tuto psáti, kdyby čas a Knihy této spůsob k tomu slaužil. Ale nynj přestaneme na těch Autorových, z nichž prwnj giž jest wypsaný. Druhý tomu podobný, ale wjce má kwětů, wnitř krásně naplněných, u nás nerád trwá: Třetj, tak od Autora nazwaný, gest wjce z Hyacinthowého pokolenj, nese zbledabrunátné, a někdy požlautlé kwěty, libě wonné, na pohleděnj newelmi krásné: w Turcých mu řjkagj Muscari & Dipcadi.

                                        

Sžtwrtý roste w Lesých a na Horách, má kwět žlutý, a okolo něho ssest ljstků zbledažlutých, kteřížto na onom w lesých rostaucým, gsou docela žlutj. Nacházegj geg s dvěma, aneb y s třemi kwěty, gakýž y gá sám w Zahradě swé mám. A wssak časem proměňugj se zase w prosté gednoduché kwěty, ale zůstávagj wždycky wětssj a kadeřawěgssj, magj také ssirssj ssptěky než ti obecnj.  Listj gest kratssj w květu, ale když semeno roste býwá delssj. Takowé semeno gest černé a trochu ssiroké začerstwa, ale když se stará, gest dokonce okrauhlé a menssj.

Pátý Narcissum Autorůw Dodonaeus držj za Ornithogalon maius, ginj gmenugj Lilium Alexandrinum, kteréž w nassich studených kraginách nechce obwyknauti, má pěkné kwěty sněžnobjlé, wnitř s černými hlawičkami.

                                        

Ssestý syce gmenugj Tulipam, ten gest nám známý a obyčegný, rozličných barew se nacházý, o němž nahlédni in C. Clusium in stirp. Hispan. & Pannonic. obseruat.

                                          

Sedmý a Osmý nazýwagj Německy Weishornungsblumen, Sommerthierlin, Schnetropfen Violam albam Theophrasti. Menssj kwetne brzo malými kwjtky, kteřjž tři toliko ljstky, wětssj pozděgi, neywětssj s mnohými kwěty na jedné sspičce neyposléze. Ale coby osmý byl in latina Epitome Plantarum, aneb tuto devátý, gá newjm, gestliže nenj Tulipa Bononiensis, kteráž časem tři aneb wjce kwětů z jednoho kořene wynássí. O těch owssech, a giných gesstě mnohých, může kdož chce, do giných Autorů, a obzwlásstně in Dodonaeum, C. Clusium & Lobelium, w častogmenowaných Knihách pohleděti.

 

Přirozenj, mocy a včinkowé.

Narcysové gsau horkého a suchého přirození, chuti hořké.

 

Wnitř.

Staří zřídka Narcyssůw do života vžíwali, než když komu chtěli dáwení pomocy,

tedy Narcissowé koření s pokrmy dáwali wařiti a gjsti, aneb gich tu pjti, to dávenj

wzbuzuge.

 

Zewnitř.

Kořen ztlučený, a s medem smjchaný, spáleninu hogj a wywinuté audy,

též y Podagrycké bolesti.

Kořen Narcyssowý čerstvý skrágený aneb ztlučený, a tak s wlastnj sstáwau teplý přiložený, vzdrawuge sečené Nerwy.

Kořen s Kopřivovým semenem a s octem smíchaný a přiložený, lissege, ssleky, pjhy, a giné neřesti kůže, y z twáři stjrá a shánj.

Obměkčuge též wssecky twrdé otoky, baule a mozoly, aby geg ztlaukl, a s mukau Wykwowau aneb Bobowau stělil a přiložil. Tak wžjwaný táhne třjsky, ssipky, trny a podobné wěcy z ran.

 

Narcyssek slowe Ržecky  Nárkissos.  Latině  Narcissus. Arabsky  Narcessiue Nargies. Wlasky a Spanyelsky  Narciso. Francausky  Narcisses & lammetes. Německy  Narcissenrößlein, Vchtblumen, Hornungsblumen vnd Zeitlosen.